Ekológia Čeljabinska

 

Čeljabinsk je jedným z najviac znečistených miest Ruska, hlavne čo sa týka vzduchu a vody.

 

 

Vzduch

Čeljabinsk je priemyselné mesto na ploche ktorého je umiestnený veľký počet tovární. Situácia sa komplikuje tým, že tretinu dní z roka je v Čeľjabinsku panuje bezvetrie, t.j. nefúka vietor. Keď v meste fúka vietor znečistenie vzdušného prostredia v podstate neprekračuje prípustné normy. Akonáhle však začína panovať bezveterné počasie exhaláty priemyselných podnikov padajú v bezprostrednej blízkosti týchto podnikov na teritórií mesta. Práve počas takýchto meraní škodlivé exhaláty podstatne prevyšujú normy. Zaznamenáva sa prekročenie koncentrácii oxidov dusíka, uhlíka, benzpyrénu a iných látok. Počas horúcich dní je možné nad Čeliabinskom pozorovať smog. Je to výsledok činnosti elektródovej továrne, ČEMK, Mečelu, a taktiež ČGRES (ČHES) a TEC (teplárne) 1, 2 a 3. Elektrárne zapríčiňujú do 25% všetkých exhalátorov (emisii). Veľký vplyv spôsobujú výfuky automobilov. Podľa údajov z apríla roku 2008 je v meste zaregistrovaných 340 000 dopravných prostriedkov. V roku 2005 emisie áut tvorili 57% (ale podľa niektorých údajov 80 až 85%). Zápornú úlohu hrá nevhodné rozmiestnenie radu priemyselných podnikov a obývaných štvrtí mesta. Napríklad ČEMK je umiestnený prakticky v centre mesta. Jeho emisie (exhaláty) ovplyvňujú čistotu vzduchu v Centrálnom, Sovietskom, Kalininskom a Traktorozávodnom rajóne. Často je to dôsledok toho že počas vojnových rokov sa na južný Ural urýchlene evakuovali priemyselné výroby z celej krajiny.

V priebehu času sa ekologická situácia zhoršuje. Od roku 2001 do roku 2005 emisie škodlivých látok zo stacionárnych zdrojov (tovární) sa zvýšili zo 123,149 tisíc ton do 140,937 tisícom ton.

Čo sa podniká?

Podnikom sa určujú obmedzenia týkajúce sa emisie škodlivých látok, čo však nepostačuje. Napríklad znečisťujúce podniky sú povinné budovať zariadenia na čistenie plynov. Toto však urobilo iba niekoľko podnikov. Čo sa týka automobilov vyvstáva potreba nových ciest, parkovacích miest a mimoúrovňových križovatiek ktoré dovolia skrátiť množstvo brzdení na križovatkách a u svetelných signalizácii. V súčasnosti autá vypúšťajú najväčšie množstvo škodlivých látok. Na cestách sa vyskytujú staré autá, ktoré nechávajú za sebou oblaky čierneho dymu. Ale sú aj úspechy. Za posledné roky podstatne vzrástlo množstvo zelených....

Voda

Na hraniciach mesta sa nachádza niekoľko jazier: Smolino (Živicové), Pervoje (Prvé) a Vtoroje (Druhé), Sineglazovo (Modrooké) a Šeršnevská vodná nádrž. Cez mesto preteká rieka Miass. Silným vplyvom na vodné zdroje, ako aj v prípade atmosféry, pôsobia priemyselné podniky. Do rieky, vodnej nádrže a jazier okrem stok z továrenských odpadov stekajú aj dažďové vody z mesta. Výsledkom je podstatné prekročenie medzných hodnôt koncentrácií škodlivých látok. Najväčšiu záťaž nesie rieka. Miass je príjemcom priemyselných aj bytovo-hospodárskych odpadových vôd viac ako 20 mestských podnikov a organizácií. Najväčšie škody spôsobuje Komunálny unitárny podnik Výrobné združenie pre zásobovanie vodou a odvod vody, ktoré do rieky vypúšťa cca 160 – 170 mil. m3 ročne a OAO (otvorená akciová spoločnosť) ČMK (Čeljabinský metalurgický kombinát), ktorý vypúšťa z troch výpustov: Peršinského, Kaštakského a Balandinského cca 30 mil. m3 nedostatočne vyčistených odpadových vôd ročne. Odpadové vody obsahujú biogénne a organické zlúčeniny (medzi inými aromatické a cyklické uhľovodíky), kovy, syntetické povrchovo aktívne látky, fluoridy, kyanidy a sírovodík, celkom viac ako 30 chemických zlúčenín. Riečny prúd sa pod mestom z viac ako 90 % skladá z odpadových vôd.

Čo sa podniká?

V dlhodobej perspektíve:

Zlepšenie systému dažďovej kanalizácie lokálnymi čističkami.

Zmenšenie odtoku znečisťujúcich látok z priemyselných podnikov nielen v meste Čeljabinsk, ale aj v mestách Miass a Karabaš, ktoré sa nachádzajú vyššie na toku.

Iné zložky

Radiácia

Na základe dlhoročných údajov priemerná štatistická úroveň radiačného pozadia na území Čeljabinsku dosahuje 12 míRn/h. Je podmienená v podstate prírodnými komponentmi.

Pôda

Stav pôdy v podstate závisí na množstve a zložení exhalácií do vzduchu a odtokov toxických látok do vodných objektov. Čeljabinsk v celkovom množstve exhalácií a odtokov vedie medzi 60 najviac znečistenými a ekologicky nebezpečnými mestami Ruska. Tento ukazovateľ predstavuje 0,8 kg/m2 ročne. Hlavnými znečisťujúcimi látkami sú: zinok, olovo, kobalt, kadmium a meď.

Odpad

Situácia je celkovo uspokojivá. Začiatkom roku 2008 bol oznámený začiatok výstavby závodu na spracovanie odpadu o výkonu 500 tis. ton ročne. Očakáva sa, že v období realizácie projektu, od roku 2009 do roku 2012, exhalácie skleníkových plynov sa znížia na 900 tis. ton.