EU a Rusko

EÚ-25 je vo svojich energetických potrebách vysoko závislá od Ruska. V októbri 2000 sa Rusko a EÚ dohodli na začatí Energetického dialógu, ktorý sa zaoberá otázkami ako bezpečnosť dodávok, efektivita využívania energie, infraštruktúra (ropovody a plynovody), investície a obchod.

Európska únia požaduje od Ruska aby podpísalo Energetickú chartu, čo by zahraničným spoločnostiam umožnilo vstup na zatiaľ prísne strážený ruský energetický trh, Moskva však dokument odmieta. Sama kritizuje európske štáty za to, že obmedzujú vstup ruských investícií do vlastných energetických sektorov.

Kjótsky protokol

V októbri 2004 schválila ruská Štátna duma ratifikáciu Kjótskeho protokolu, ktorý vstúpil do platnosti vo februári 2005. Komisia poskytuje Rusku od januára 2005 technickú pomoc prostredníctvom programu TACIS. V implementácii protokolu sa objavilo niekoľko výziev:

        Spoločné pilotné projekty pre energetickú efektívnosť v Rusku: Archangeľsk, Astrachán a Kaliningrad. Bol odštartovaný spoločný projekt „Politika obnoviteľnej energie a rehabilitácie malých vodných elektrární“.

        Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie: spoločné investičné projekty využívania energie vodných tokov na miestne dodávky, využitie   teplých vôd z baní per vyhrievanie baníckych miest, energetické využitie biomasy, vrátane recyklácie odpadu z drevárskeho priemyslu, pre výrobu tepla a elektrickej energie, ako aj projekty zamerané na kompletný produkčný cyklus a využitie tekutých biopalív pre dopravu, zariadenia pre     veterné elektrárne, a stavba veterných elektrární v Rusku.

Platnosť Kjótskeho protokolu vyprší v roku 2012, v súčasnosti prebiehajú globálne rokovania o jeho nástupcovi.

        Nasledujúci summit EÚ-Rusko sa uskutoční v prvej polovici 2006.

        V roku 2006 preberá Rusko predsedníctvo v G8 a Rade Európy.

        V roku 2006 majú byť implementované projekty podporené Komisiou    „Harmonizácia európsko-ruských            energetických politík“, „Systém pozorovania trhu s energiou“, ako aj dohoda o obchode s nukleárnymi materiálmi.

        V roku 2007 bude zverejnená štúdia uskutočniteľnosti prepojenia systémov prenosu energie.