Slnečná energia a slnečné batérie

 

 

Slnečná energia, reálne získaná počas 3 dní na území Ruska, prevyšuje energiu celoročnej výroby elektroenergie v našom štáte.

Dobre vieme, že hlavné globálne problémy dnešného sveta spolu súvisia.

Patria k nim:

•        Znečistenie  prostredia

•        Vyčerpanie nenahraditeľných zdrojov energie, a to nafty, ropy a zemného plynu

•        Výroba jadrových zbraní

Neoddeliteľnou  časťou vyššie spomenutých globálnych problémov sú aj energetické problémy, ktoré majú priamu spojitosť so všetkými smermi života človeka, a preto sú ostro vnímane v celom svete.

Odvetvia energetiky sú rôzne a môžeme ich rozdeliť na základe druhu použitých elektronosičov napríklad na : jadrovú, uhlovú, plynnú, vodnú, veternú, odlivovú, prílivovú, geotermálnu, slenčnú a energiu biomasy. Môžeme ich porovnávať na základe niekoľkých ukazovateľov : ekonomických, ekologických, na základe nenahraditeľných zdrojov energie,  a taktiež na ukazovateľoch bezpečnosti  Aj vďaka tomuto porovnaniu môžeme dospieť k záveru, že slnečná energetika ako súrna perspektíva má veľký význam a opodstatnenie.

Ocenenie priamych sociálnych strát, spojených so škodlivým zavádzaním tradičných elektrostaníc, plus sa k tomu pridávajú aj  zníženie dĺžky života ľudí, mzda za medecínsku starostlivosť, straty pri výrobe, zníženie úrody, zalesňovanie, rekonštrukcia budov a v poslednom rade znečistenie vzduchu, vody dosahujú výšku okolo 75% už existujúcim svetovým cenám za palivo a energiu. Sú to straty celého spoločenstva a ekologická daň, ktorá už existuje a platia ju mešťania svojím zdravím a stratami sú taktiež nedokončené energetické zavedenia, túto „daň“ nakoniec budú musieť zaplatiť všetci.